Kerstin Eriksson

Projektledare


Arbetar med beteende- och livsstilsfrågor kopplat till energianvändningens påverkan på miljö och klimat.Tel. 070-620 83 07
kerstin.eriksson@energikontorsyd.se

"Det är viktigt för mig att jobba för undervisningens koppling till nationella och internationella mål och strategier för hållbar utveckling."

Det här arbetar med

Projektleder nu insatser med fokus dels på energieffektivisering i små - och medelstora företag och dels på hur man kan bidra till bättre miljö och minskade klimatutsläpp genom att använda cykel och kombinerad mobilitet istället för att ta bilen. Aktiviteterna handlar mycket om informationsinsatser som leder till beteendeförändringar och hållbara val i vardagen vilket kopplar an till flera mål i Agenda 2030. Har tidigare jobbat med ”Lärande för hållbar utveckling – Agenda 2030” med insatser riktade mot skolledare, lärare och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå. Detta i syfte att tydliggöra utbildningens och lärandets viktiga roll för en hållbar samhällsutveckling lokalt och globalt. Insatserna har genomförts genom ett brett samarbete med andra regionala och nationella aktörer för hållbar utveckling, forskning, myndigheter och departement.


Sitter på kontoret i Oskarshamn

Bakgrund

Har jobbat med energifrågor i snart 35 år med början inom kärnkraftbranschen för att därefter jobba med energifrågorna i ett större perspektiv. Vill förmedla kunskapen om att tillgången på resurssnål och fossilfri energi, tillgänglig för alla, är en av de viktigaste utmaningarna för en hållbar utveckling, lokalt och globalt, och återfinns också i flera av målen i Agenda 2030.


Anställd sedan 2003.