Fjärrvärmecentralen i Bräkne-Hoby - ORC

    

Fjärrvärmecentralen i Bräkne-Hoby drivs av Ronneby Miljö & Teknik AB. De har installerat en ORC-anläggning, en teknik för småskalig kraftvärmeproduktion. Genom möjligheten att producera förnybar el på det befintliga fjärrvärmeverket, blir anläggningen mindre beroende av extern el.

 

Ronneby Miljö & Teknik AB är ett kommunalt bolag som är helägt av Ronneby kommun. De hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning, fiberoptiskt nät och bredband.

Genom att koppla på en turbin på det befintliga fjärrvärmeverket, Sörbyverket, kan nu Ronneby Miljö & Teknik AB utöver värme också producera förnybar el. Utvecklingen ligger helt i linje med Ronneby Miljö & Teknik AB:s strategiplan.

 

Bräkne-Hobys fjärrvärmecentral har kompletterats med en ORC-enhet för elproduktion


ORC-tekniken (Organisk Rankinecykel) bygger på en sluten turbinkrets som drivs av ett organiskt arbetsmedium med en kokpunkt lägre än vatten. Anläggningen genererar el genom att nyttja den varma sidan på pannkretsen och den kalla sidan på fjärrvärmenätet. Via kretsens förångningsmedium (med låg kokpunkt) kan ORC-anläggningen alstra el vid en lägre temperatur än vanliga kraftvärmeverk. Detta gör tekniken väl lämpad för produktion av grön el från biomassa på mindre fjärrvärme- eller närvärmeanläggningar.

Lärdomar

Den totala energieffektiviteten i ORC:n är hög. Ungefär 10 % av elen som produceras används för att driva pumpen som höjer trycket för kylmediet i turbinkretsen. 
I pilotanläggningen i BräkneHoby har elverkningsgraden visat sig vara cirka 2 %. Elproduktionen är beroende av temperaturskillnaden mellan den varma framledningstemperaturen från pannan och temperaturen på returen på fjärrvärmevattnet. Ju högre temperaturdifferens desto högre elproduktion. I Ronneby är framledningstemperaturen relativt låg och i ett annat system med bättre förutsättningar kan mer el produceras. 
Tillgängligheten har varit hög och driftstörningarna få. Systemet behöver dock en daglig tillsyn på cirka 15 minuter och det behövs fyllas på med olja 2–3 gånger i månaden. 


Anläggningsdata

EFFEKT
45 kW el    
ELPRODUKTION
Circa 350 MWh 
DRIFTSTIMMAR/ÅR
5300 h
DIMENSIONER
2,5 x 1,14 x 2 meter    

MODELL
Againity AT50

 

 

INVESTERINGSKOSTNAD
Circa 1,3 miljoner kronor

BERÄKNAD ÅTERBETALNINGSTID
Circa 5-6 år
RÅVARA
Flis, grot, bark etc.

FUKTHALT RÅVARA
35-50 % 

Allmänt om ORC och tillverkare

Så fungerar en ORC

Organisk rankinecykel (ORC) är en termodynamisk cykel som omvandlar värme till mekanisk energi, vilken i sin tur kan omvandlas till elektricitet. Termodynamik är läran om energi, dess omvandling mellan olika former av energi och då framförallt samspelet mellan värme och arbete. Cykel innebär att systemet återgår till ursprungstillståndet efter en rad processer, det vill säga de termodynamiska processerna genomgår en cykel som börjar och slutar i samma tillstånd.


Värme tillförs utifrån till en sluten krets. Värmen kan exempelvis komma från kärnkraft eller förbränning av biomassa, olja eller kol. Arbetsmediet i den slutna kretsen förångas i en förångare, får expandera i en turbin eller skruvexpander, kondenseras i en kondensor och pumpas sedan tillbaka till förångaren. Därmed är cykeln sluten och arbetsmediet är tillbaka i originaltillståndet. Då arbetsmediet expanderar sker en övergång till mekanisk energi som roterar en turbin eller skruvexpander. Detta arbete omvandlas med hjälp av en generator till elektrisk energi.

Det vanligaste inom elproduktion är att man använder vatten som arbetsmedium. ORC använder istället för vatten ett organiskt arbetsmedium som exempelvis pentan, butan eller toluen. Finessen är att med ett organiskt medium med lägre förångningstemperatur än vatten så kan ångprocessen arbeta vid lägre temperatur utan att man riskerar att få fuktig ånga som medför risk för korrosion i turbin eller expander. Då man arbetar med mindre temperaturdifferenser i ORC-anläggningar än vid traditionella ångcykler blir verkningsgraden lägre. Å andra sidan kan man utnyttja även lågtempererade värmekällor.

ORCn installerad i Bräkne-Hoby.

 

Opcon Energy System
Svenskt bolag som utvecklar teknik för småskalig elproduktion från restvärme. Hett vatten i en fjärrvärmeanläggning eller industriellt processvatten kan användas för att producera el.
En svensk referensanläggning är ett företag som numera kan tillvarata spillvatten från sin process för att göra el. Som en bonus kan man dessutom förvärma sitt processvatten.
Againity
Svenskt bolag med egenutvecklad turbin som kan producera el med inkommande temperatur ner till 90°C. Levererar kompletta system i moduler. Ingen referensanläggning presenterad på företagets hemsida. För mer information och möjligheter för studiebesök på installerad anläggning, kontakta projektet Småskalig kraftvärme.
Turboden
Italienskt bolag som utvecklat ORC-teknik sedan 1980. Har system som kan tillvarata värme från pannor, spillvatten, solvärme etc.
Har ett stort antal installerade anläggningar runt om i Europa, men inte så mycket information om dem på hemsidan.

 

Nyheter om ORC:n i Bräkne-Hoby

2018-11-13

Svebios Stora Biokraft-och värmekonferens 2018

I samband med Svebios Stora Biokraft- och värmekonferens som i år anordnades i Växjö erbjöd Energikontor Sydost studiebesök till Bräkne-Hoby som en del i projektet Småskalig kraftvärme. 13 personer från värmeverk eller konsultföretag runt om i Sverige följde med på resan från Växjö ner

till Bräkne-Hoby för att se på Ronneby Miljötekniks småskaliga kraftvärmeanläggning.


2018-10-15

Ytterligare ett företag investerar!

Idag har det blivit känt att Väner Energi blir det tredje företaget att installera en ORC kopplat till fjärrvärme i Sverige efter Ronneby Miljöteknik, som är en del av det demonstrationsprojekt kring småskalig kraftvärme som ESS leder. ORCn kommer ge ca. 210 MWh lokalt producerad el från biomassa.

 

"Det är jättekul att se att fler ser fördelarna med småskalig kraftvärme. Vi ser ett ökat intresse kring småskalig kraftvärme runt om i Sverige. När vi och våra partner startade projektet för fyra år sedan var det inte många som trodde på småskalig kraftvärme. Idag ser vi att intresset ökar vilket jag tror beror på flera faktorer, dels stigande elpriser, dels ett större säkerhetstänk. Jag tror dock också att det beror på att de som är intresserade har haft möjligheten att komma och kolla på tekniken i drift och prata med Ronneby Miljöteknik, genom vårt demonstrationsprojekt" säger Daniella Johansson, projektledare för demonstrationsprojektet Småskalig kraftvärme.

 

Läs Väner Energis pressmeddelande

 


Småskalig kraftvärme fungerar över förväntan!

2018-06-25

Hushållsel till 32 villor eller 163 MWh el.

Så mycket el har Ronneby Miljöteknik producerat bara genom att ansluta en ORC-turbin till den befintliga fjärrvärmepannan i Bräkne-Hoby. När den första säsongen som småskaligt kraftvärmeverk summeras är Ronnebys Miljöteknisk fjärrvärmechef Arne Andersson nöjd. "ORC-turbinen har levererat över förväntningarna", säger Arne Andersson.
 

Två nya ORC-turbiner i Skåne

Som följd av de studiebesök som arrangerats i Ronneby under vinter 2017/2018 har två värmeverk i Skåne investerat i ORC-turbiner som ska vara i drift under sent 2018. Läs mer

 

Examensarbete visar på lönsamhet

Under våren 2018 har två studenter på Linnéuniversitetet undersökt lönsamheten för en ORC-anläggning. Resultaten visar att en ORC-anläggning, där den producerade elen används internt på en fjärrvärmeanläggning, har en återbetalningstid på omkring 8 år. Lönsamheten ökar med antalet driftstimmar och lönsamheten kan öka ytterligare om ORC-anläggningen kan kopplas till pannor som producerar värme hela året, inte endast under fjärrvärmesäsongen. Examensarbetet  kan du läsa här


ORC-tekniken sprider sig!

2018-05-31

Vi ser glädjande resultat av våra studiebesök! Både Örkeljunga Fjärrvärmeverk och Solör Bioenergi (som båda har besökt ORC-anläggningen i Bräkne-Hoby under hösten och våren) har meddelat att de nu investerat i en ORC-anläggning. 
”Vi är glada dels för att kunna göra en ekonomiskt god affär, dels för de miljömässiga vinningarna och inte minst för att få vara med och leda utvecklingen framåt”, säger Stefan Jacobsson, VD på Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB, i en artikel på Againity.se (180528). 

Läs mer


Möjligheterna med bioenergi från skogen

2018-05-14

8 maj 2018 arrangerade Energikontor Sydost och Ronneby Miljöteknik ett seminarium kring möjligheterna med vår största gröna källa, skogen!

30 personer från energibolag i Blekinge och Småland, politiker från båda blocken, länsstyrelsen, skogsstyrelsen samt företag inom bioenerginäringen samlades för att lyssna och diskutera bioenergins hinder, möjligheter och potential. Deltagarnas förväntningar inför dagen var att öka sin kunskap, få inspiration, dela erfarenheter, lära sig mer om småskalig elproduktion samt samverkan. Deltagarna bjöd på ett aktivt engagemang under dagen och dagen avslutades med en paneldiskussion som input till Blekinges energi och klimatstrategi. Som avslutning fick deltagarna ge input till vad de vill se som en aktivitet inom bioenergi framöver. Alla deltagare var överens om är att det viktigaste framöver är samverkan och fler aktiviteter för samverkan, då kan bioenergi bli en större del och ha en större roll i Blekinges energi och klimatstrategi!
 

Daniella Johansson, Energikontor Sydost, inledde dagen med att visa att Blekinges användning av bioenergi är mer än 50%, att elproduktion i länet från bioenergi är en viktig källa samt att nästintill all fjärrvärmeproduktion i Blekinge kommer från bioenergi, från fjärrvärme eller i form av spillvärme från Södra Cell Mörrum. Presentation från Johan Bergh, Linneuniversitet, visade på klimatnyttan med ett aktivt och hållbart skogsbruk. Raziyeh Khodayari från Energiföretagen Sverige visade statistik från Europa och Sverige på hur och var bioenergi används, samt hur EUs lagar påverkar oss på lokal nivå. Martin Hansson, CMIK, visade på den potential vi i Bleking ha att ta ut grot (grenar och toppar) och bli exportörer av grot till andra delar av landet med en lägre potential. Alexander Nyberg berättade hur affärsverket arbetar och vikten av att ta lokalt bränsle till produktionen. Nilla Dahlin berättade bland annat om Södras framtidsplaner att vara het fossilfria även på transporter och Södras planer på fordonsbränsleproduktion. Arne Andersson från Ronneby Miljöteknik och Daniella Johansson från Energikontor Sydost visade erfarenheter från ett gemensamt demonstrationsprojekt om småskalig kraftvärme. Samuel Karlström avslutade dagen med att berätta om Blekinges klimat och energistrategi och om det arbete som pågår med att uppdatera strategin.           

 

      

 


Tillsammans sprider vi ny kunskap

2018-04-27

Den 25 april var Arne Andersson på Ronneby Miljöteknik och Daniella Johansson på Energikontor Sydost inbjudna till Energiföretagen Sverige för att prata kring titeln: ”Är mikroproduktion gångbart för kraftvärmen?”. I ett fullsatt rum med 50 personer visades de första resultaten från första säsongen av småskalig elproduktion i BräkneHoby. Och svaret på frågan blev: Ja!, men mer lönsamt under vissa förutsättningar!

 


Energibolag, tillverkningsindustrin och konsulter på studiebesök

2018-03-26

 

Den 26 mars 2018  besökte ett tiotal personer från energibolag, tillverkningsindustri och konsulter anläggningarna Sörbyverket och Bräkne-Hoby, för att lära sig mer om småskalig kraftvärme.

 

 


Information om tekniker för småskalig kraftvärme på Svebios konferens

2017-11-16
14- 15 nov medverkade projektledare Daniella Johansson på Svebio Stora biokraft-och värmekonferens i Sandviken. Konferensen inleddes med ett studiebesök på ett av Sveriges största biokraftvärmeverk på BillerudKorsnäs,  samägt av BillerudKorsnäs och Gävle Energi. Under konferensen diskuterades sedan bland annat det nyaste från klimatförhandlingarna i EU rörande fast biomassa, pelletsmarknaden i Sverige, rapport från klimatsamtalet i Bonn, vilka bioenergiprojekt som beviljats i Klimatklivet, samt vilka kriterier och villkor som gäller. 
Under konferensens andra dag 15 nov modererade Daniella Johansson ett spår om småskalig kraftvärme.  Ny studie kring potentialen för småskalig kraftvärme och olika leverantörer med nya tekniker presenterades. 

 

 


Sveriges första ORC på fjärrvärmeanläggning invigd

Den 31 maj 2017 invigdes den ORC-anläggning (organisk Rankinecykel) som installerats på den befintliga biobränslepannan på fjärrvärmecentralen i Bräkne-Hoby. Detta gör att Ronneby Miljöteknik nu inte bara producerar förnybar värme till husen i Bräkne-Hoby, utan också skickar ut lokalproducerad grön el på elnätet. Läs mer


ORCn igång i Bräkne-Hoby

2017-04-10

Nu är ORC:n på plats och har körts igång i Bräkne-Hoby. I fredags genomfördes det första studiebesöket – hör gärna av dig till Karoline Alvånger om du också är nyfiken att komma och titta på denna smarta lösning för samtidig produktion av både el och värme! Läs mer


ORC på väg till Bräkne-Hoby

2017-02-10

Nu är allt förberett för installationen av den organiska Rankinecykeln (ORC) på Bräkne-Hobys fjärrvärmecentral. Läs mer här


ORC-anläggningen på gång i Bräkne-Hoby

2016-09-14

Den 12 september undertecknades ett leveransavtal mellan Ronneby Miljöteknik Energi AB och Againity AB gällande leverans av en ORC-anläggning till Bräkne-Hoby i Blekinge. Läs mer här

Foto: Anders Adolfsson, Energikontor Sydost.

Satsning på ORC i BräkneHoby

2016-06-29

Läs mer om den nya tekniken här


Tekniker för småskalig elproduktion av biobränslebaserad kraftvärme byggs och demonstreras. Projektperiod: juli 2014 till december 2020.
Med stöd från EU-programmet Life+, Energimyndigheten och Energiföretagen Sverige.

 

Life+ LIFE13 ENV/SE/000113 LIFE+ small scale CHP