Sörbyverket i Ronneby - våtångsturbin (WST)

  

Ronneby Miljö & Teknik AB är ett kommunalt bolag som är helägt av Ronneby kommun. De hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning, fiberoptiskt nät och bredband. Deras målsättning är att kombinera miljöansvar med ekonomisk effektivitet.

 

Ronneby Miljö & Teknik AB är ett kommunalt bolag som är helägt av Ronneby kommun. De hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning, fiberoptiskt nät och bredband.

Genom att koppla på en turbin på det befintliga fjärrvärmeverket, Sörbyverket, kan nu Ronneby Miljö & Teknik AB utöver värme också producera förnybar el. Utvecklingen ligger helt i linje med Ronneby Miljö & Teknik AB:s strategiplan.

 

Ronneby Miljö & Teknik AB har byggt en anläggning för våt ånga

På Sörbyverket i Ronneby har det byggts en anläggning för våt ånga, en ångturbin för elproduktion på befintlig fjärrvärmeanläggning.

 

Jämfört med vanliga ångturbiner kan en våtturbin (WST - wet steam turbine) arbeta vid lägre tryck och temperatur, vid mättad ånga. Våtturbinen är en mer robust och inte lika högeffektiv turbin som konventionella turbiner. Men den klarar till skillnad en del vattenpartiklar.

 

Våtturbinen bygger på samma princip som en konventionell ångturbin, vilket innebär att den behöver kylas för att kondensera och släppa värmen. Även om våtturbinen inte behöver ha överhettat ånga, behöver pannan producera ånga och om en våtturbin installeras i en redan befintlig anläggning är det mest ekonomiskt fördelaktigt om pannan redan är utrustad med en ångturbin. Elverkninggraden för en våtturbin är upp till cirka 15 %.

Lärdomar

Att installera en ny teknik i ett gammalt system och få teknikerna att kommunicera och fungera optimalt kan vara svårt, speciellt om leverantören av turbinen har fokus att generera så mycket el som möjligt utan att ta hänsyn till hela systemet. För att våtturbin ska fungera optimalt och med bästa systemverkningsgrad för fjärrvärmeleveranser är slutsatsen att en turbin som kräver så mycket ingrepp i existerande anläggning som en våtturbin gör, bör fungera bäst om hela systemet är anpassat redan från början. 


Demonstrationen av våtturbinen hade initiala problem som berodde på ett konstruktionsfel, men när de löstes så har tillgängligheten på turbinen varit hög. Det vore därför intressant att testa en våtturbin i samma skala vid en nybyggnation av ett kraftvärmeverk för att kunna utvärdera anläggningen ur det perspektivet. 


 

Anläggningsdata

EFFEKT

500 kW el 
ELPRODUKTION

Cirka 2 450 MWh/år
BERÄKNAD ÅTERBETALNINGSTID

Cirka 17 år (vid 4 900 driftstimmar) 10 år (vid 8 000 driftstimmar)
FUKTHALT RÅVARA

35–50 %

 

DRIFTSTIMMAR/ÅR

Cirka 4 900 h
INVESTERINGSKOSTNAD

Cirka 16 miljoner
RÅVARA

Flis, grot, bark etc. 
MODELL

M+M Mini-Turbine

Tillverkare av våtångsturbiner

Opcon Energy System
Svenskt bolag som utvecklar teknik för småskalig elproduktion från restvärme. Systemen baseras på en egen skruvkompressorteknik där mättad eller överhettad ånga från ångpannor kan användas. Producerar pannan inte någon ånga kan företagets flashindunstare användas för att skapa den ånga som behövs i turbinen.
En svensk referensanläggning är ett företag som använder våt ånga i sin industriella process, men där behovet är mycket varierande. Genom att installera en turbin för våt ånga kan man ha kontinuerlig ångproduktion, vilket optimerar driften, sänker underhållskostnaderna och ger egen elproduktion samt värme som kan säljas till ett fjärrvärmenät. 
M+M Turbinen-Technik
Tyskt bolag som konstruerar och tillverkar kundspecifika turbiner för ett flertal olika tillämpningar. Exempelvis innehåller sortimentet en mini-turbin. Levererar kompletta anläggningar, från turbin till generator inklusive tillhörande styrutrustning. 
I Sverige finns en referensanläggning i form av ett kommunalt fjärrvärmebolag som har installerat en turbin med betydligt högre effekt än den på Sörbyverket.
Siemens Turbomachinery Equipment (tidigare KK&K - Kuhnle, Kopp & Kausch)
Globalt tyskt företag som bl.a. utvecklar olika typer av turbiner för t.ex. tillämpningar med biomassa. Levererar även kompletta anläggningar inklusive generator och styrsystem. Referensanläggning i Sverige som huvudsakligen använder biomassa i en kraftvärmeanläggning med mycket högre effekt än i Ronneby.

 

Nyheter om Sörbyverkets turbin för våt ånga

Energibolag, tillverkningsindustrin och konsulter på studiebesök

2018-03-26

26 mars samlades 10 personer intresserade av småskalig kraftvärme från energibolag, tillverkningsindustrin och konsulter för att lära sig mer om småskalig kraftvärme och titta på anläggningarna i Ronneby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Information om tekniker för småskalig kraftvärme på Svebios konferens

2017-11-16
14- 15 nov medverkade projektledare Daniella Johansson på Svebio Stora biokraft-och värmekonferens i Sandviken. Konferensen inleddes med ett studiebesök på ett av Sveriges största biokraftvärmeverk på BillerudKorsnäs,  samägt av BillerudKorsnäs och Gävle Energi. Under konferensen diskuterades sedan bland annat det nyaste från klimatförhandlingarna i EU rörande fast biomassa, pelletsmarknaden i Sverige, rapport från klimatsamtalet i Bonn, vilka bioenergiprojekt som beviljats i Klimatklivet, samt vilka kriterier och villkor som gäller. 
Under konferensens andra dag 15 nov modererade Daniella Johansson ett spår om småskalig kraftvärme.  Ny studie kring potentialen för småskalig kraftvärme och olika leverantörer med nya tekniker presenterades. 

 

 

 

 


Våtångsturbin inlyft på Sörbyverket

2016-10-24

 

Under förra veckan lyftes turbinen in i Sörbyverket. Nu ska den kopplas in mot anläggningen och kommer därefter att köras igång och leverera ut på elnätet. Invigningen av den nya våtturbinen är planerad till hösten 2017.


WST levereras i oktober

2016-08-26 

 

Sörbyverket snart redo för elproduktion. De mesta av förberedelserna är klara, elkablarna är redo för elleverans. I början av Oktober levereras den unika turbinen till Sörbyverket och kort därefter hoppas Ronneby Miljöteknik att Sörbyverket är redo för elleverans. 

  


Utställning på Ronneby Energi-och teknikmässa

2016-04-27 

Läs mer om mässan här. 


Tekniker för småskalig elproduktion av biobränslebaserad kraftvärme byggs och demonstreras. Projektperiod: juli 2014 till december 2020.
Med stöd från EU-programmet Life+, Energimyndigheten och Energiföretagen Sverige. 

 

Life+ LIFE13 ENV/SE/000113 LIFE+ small scale CHP