Kunskapsbank

Att driva gemensamma energiprojekt/energigemenskaper

Publicerad:


För aktörer som vill bidra till fler gemensamma energiprojekt och främja lokalproducerad förnybar energi

Att driva gemensamma energiprojekt/energigemenskaper

Energigemenskap (på engelska kallat Community Energy) innebär att medlemmar i olika typer av föreningar och kooperativ går samman och producerar lokal förnybar energi tillsammans. Se exempel på olika former av energigemenskaper. 
 

Nedan har vi samlat information och råd som vi riktar till alla aktörer som vill starta upp, stötta och bidra till fler energigemenskaper, eller som vi också har valt att kalla den nedan; energiprojekt.

Att starta upp och driva energigemenskap/energiprojekt

Att komma igång

1. Hitta arbetsområde
Börja med att leta efter idéer eller människor som kan vara intresserade av att driva ett projekt. Ta upp en idé i dina sociala nätverk eller möt intressenter personligen. Kolla vad som är aktuellt i din region. Stöd de lokala idéerna och fortsätt på det spåret. 
 

2. Identifiera din målgrupp och fokusområde
Identifiera målgruppen genom att diskutera direkt med dina nätverk i formella eller informella miljöer. Tänk över vem som kan ha intresse av projektet vem som kan och bör inkluderas i projektgruppen. Detta kan bedömas i tre steg:
 

 1. Identifiera behovet, skala ner och avgränsa huvudfrågan till mindre delar som ett projekt kan vara ett svar på. Tänk på politiska, ekonomiska, kulturella aspekter och andra faktorer som har skapat och underhållit problemet. Vilka begränsningar måste du arbeta med? Kan du påverka dessa och kanske förvandla dem till styrkor?
   
 2. Sätt upp mål, både långsiktiga och kortsiktiga. 
   
 3. Identifiera de viktigaste intressenterna. Om du riktar dig till ett visst geografiskt område, skicka ut ett frågeformulär till invånarna där de får ange om de är intresserade av att producera förnybar energi tillsammans och vilken typ som i så fall är intressant (solcellsanläggning, vindkraftverk, småskaligt kraftvärmeverk etc). Baserat på svaren är det möjligt att gå vidare till projektering- och själva genomförandet av energiprojektet. 
   

3. Initiera (medborgare & kommuner)
I Sverige kan du initiera energigemenskap inom minst tre grupper: 1) via din kommun, 2) sockenråd/ byalag eller 3) din bostadsrättsförening.

Som kommuninvånare har du rätt att föreslå ett initiativ i frågor som rör kommunens verksamhet, till exempel genom ett medborgar-förslag. Du kan också ta direkt kontakt med politiker, eller själv enagera dig politisk för att driva frågor på lokal nivå och initiera projekt.
Det finns också en möjlighet att engagera sig i ett samhällsprojekt via en existerande förening som; samhällsförening, sockenråd, idrottsförening, jaktlag. Du kan också ta upp en idé om energigemenskap på din bostadsrätts-förenings agenda, men kom ihåg att först förankra detta hos ordförande, styrelseledamot eller annan tongivande person i föreningen i god tid innan årsstämman.
 

 

4. Lär av andra
Kontakta andra som genomfört liknande projekt och be dem dela med sig av sina erfarenheter på ett möte med din projektgrupp/intressenter.  Be att få göra ett studiebesök på deras anläggning.  Om du har pengar eller kontakter, bjud in en extern expert från utlandet: i Danmark och norra Tyskland finns det många experter på energigemenskap. 
 

5. Motivera och samla intresserade människor - kommunikation & kampanjer
Nyckeln till framgång är kommunikation! Marknadsför ditt energiprojektet i dina nätverk. Erfarenheten visar att det är mycket effektivt att ta upp ämnet i informella sammanhang som födelsedagsfester, under fikapausen på jobbet eller andra sociala sammankomster.

 

Du kommer också att behöva en eller flera eldsjälar med motivation och energi för att samla människor och driva frågan framåt. Följ lokala nyheter aktivt och håll utkik efter nyheter om människor som är intresserade av förnybar energi (till exempel köp av solceller). Ta kontakt med kommunens och regionens näringslivsutvecklare, de kan hjälpa dig vidare i  ditt arbete.

Viktigt är att visa på fördelarna med energigemenskaper, särskilt de ekonomiska (möjlig skatterabatt, subventioner mm). Dessutom kan fördelarna vara miljömässiga, sociala eller öka den lokala tekniska kompetensen. Visa att det är lokalbefolkningen som gynnas, inte stora företag med ägare på annan ort.

 

Starta kampanjer! Sprid informationen vid by- eller stadshändelser, mässor och via sociala medier. Kontakta media, ta upp ämnet och koppla till lokala eller nationella nyheter. Kommunicera och kampanja under hela projektets livstid, inte bara i början! Detta kommer att locka människor och även inspirera till andra gemensamma förnybar energiprojekt.

Starta & genomföra ett gemensamt energiprojekt

6. Organisera och genomföra möten
Organisera möten med din fokusgrupp. Om du är en kommun har du oftast kanaler och metoder för att möta medborgare, så som till exempel dialogmöten. Om du är medborgare eller företräder en förening eller företag kan du kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare, de kan ofta hjälpa dig inför och under mötet. Du kan även kontakta ditt närmaste energikontor som har kompetens inom förnybar energi och att ordna informationsmöten.
 

7. Engagera
Gemensamma energiprojekt ger ökad kunskap och skapar insikt för medborgarna att bli mer medvetna om den energi de förbrukar. De som producerar egen el kommer att veta ursprunget till den energin de konsumerar och vad som krävs för att producera den och har också större acceptans för till exempel ljudstörningar från det egna vindkraftverket. Det är deras tid och ansträngning som skapar och driver energiprojektet. 
 

8. Planering
Planera energiprojektet noga och uppskatta befintliga resurser, kostnader och behov av nödvändig extern hjälp. 

 

9. Inventera er kompetens
Se över den interna kompetensen i projektgruppen. En förening med olika människor har ofta  olika expertkunskaper beroende på yrke, intresse och/eller erfarenhet. Kanske har du ingenjörer, ekonomer eller elektriker i din grupp? Dessa personer kan ge råd under projektet och utföra ideellt arbete. Ta kontakt med din kommunala energi-och klimatrådgivare som kan stötta dig kostnadsfritt i frågor som rör energi. 

 

10. Samla information
När du har en fokusgrupp, ditt fokusområde och känner till var du vill bygga din anläggning är det dags att samla in information. Börja med att samla information på nätet efter de data (mätdata, energiförbrukning m.m) som behövs utefter projektets karaktär och förutsättningar. Beroende på fall kan fokusplatserna till exempel vara privata hem för invånare som vill byta ut oljepannor och bygga ett litet fjärrvärmenät, eller en BRF som vill installera en värmepump. Om en mer komplicerad anläggning ska byggas (ett vindkraftverk) behövs det läggas mycket tid på datainsamling och projektering. 

Viktigt: Kontrollera vilka tillsånd som behövs för projektet. Vänd dig till kommunens byggnadskontor för frågor.

 

11. Organisera er
När du har ovan information klar är det dags att organisera er formellt. Organisationstypen beror på vilken typ av förnybar energi som du engagerar dig i. Om det rör sig om en kortare typ av aktivitet, till exempel ett gemensamt inköp av utrustning, behövs ingen invecklad struktur, kanske bara ett antal fullmakter och avtal som reglerar vem som gör vad. Men om du är involverad i något som ska finnas under en längre tid måste din organisation ha en tydlig struktur.
 

12. Finansiering
Brist på finansiering är ofta ett av de största hindren för att genomföra ett energiprojekt. Ta reda på vilka alternativ för finansiering som finns just för dig. Några exempel:

 • Finansiering med egna medel. Ofta har föreningar en slant på banken som är placerade på konto med låg eller ingen ränta.
 • Bilda en ekonomisk förening och sälj andelar av anläggningen.
 • Bank- eller privata lån.
 • ROT-avdrag för privatpersoner (du kan dra av arbetskraftskostnader från din skatt med vissa begränsningar). ROT-avdrag gäller för många typer av renovering/tillbyggnadsarbeten så som att installera solceller. Kan dock inte kombineras med investeringsstöd för solceller.
 • Crowd funding, ett än så länge ovanligt sätt att finansiera energiprojekt, men det finns exempel från andra länder och det kan fungera även i Sverige.

 

13. Agera

När du är klar med din planering och ditt grundarbete är dags att agera. Du gör de beräkningar som krävs. Du går igenom ett gemensamt köp. Du genomför det planerade projektet. Du bygger/installerar ny produktion av förnybar energi och bidrar därmed till en mer hållbar framtid genom konkreta insatser. Du blir en energimedborgare som går från en passiv till en aktiv roll i energiomställningen. Du tänker globalt men agerar lokalt och till förmån för din region!

Utvärdering och drift

14. Utvärdera

Nu är det dags att utvärdera hur din lösning har svarat på det ursprungliga problemet du ville lösa. Följ upp om era satta mål har uppnåtts. Utvärdera även vad ni har lärt er av eventuella svårigheter och vad ni skulle göra annorlunda om ni fick göra om energiprojektet. Utvärderingen kan till exempel göras genom en enkät till de intressenter som var involverade i ditt energiprojekt, eller via en gruppdiskussion. Det är bäst att involvera hela gruppen och särskilt eldsjälarna - de personer som verkligen drivit projektet framåt.

 

15. Kommunikation och inspiration

Information och kommunikation är ett sätt att hålla gruppen engagerad under hela projektets livstid. Dessutom kan det också inspirera andra att vidta liknande åtgärder.  Sprid nyheter: tala med press och dina kontakter, använd sociala medier. Locka till studiebesök.

Föreläs om era erfarnheter för andra föreningar. Sprid resultat, lärdomar och erfarenheter, både bra som dåliga. Allt du har lärt dig på vägen kan inspirera och motivera andra att driva nya energiprojekt.

 

16. Fortsatt ägande

Slutligen, särskilt om ditt energiprojekt syftar till en långsiktig aktivitet, som en solcellsanläggning med livslängd på över 30 år, har din förening nu ett fortsatt ägandet av anläggningen. Fortsatt drift kan kräva mer eller mindre stor arbetsinsats. För att hålla engagemanget uppe bör man fundera på ytterliga projekt på samma tema. Kanske får ni nya idéer om hur den existerande anläggningen kan utvecklas eller startar ett helt nytt energiprojekt. Viktigast av allt är att upprätthålla den goda andan och ägandet i din grupp samtidigt som ni bidrar med er del i energiomställningen mot fossilfrihet och decentraliserad energiproduktion som drivs av de nya aktiva energimedborgarna - prosumers.

 


Möjligheter och hinder

Nedan har vi listat en del möjligheter och hinder som finns för gemensamma energiprojekt/energigemenskaper. 
 

 • Marknaden för produktion och distribution av el är hårt styrd av lagar och regler. Så fort el flyttas i en ledning mellan två olika fastigheter (olika anslutningspunkter) måste elen gå via den ansvariga nätoperatörens kablar och ledningar. Elen blir i och med detta beskattad. Därför är det en stor ekonomisk fördel att den el som produceras används innan den distribueras ut på elnätet.
   
 • Elnätsföretaget är alltid skyldig att ansluta dig till elnätet. Vill du ansluta en större anläggning får du dock betala för de förstärkningar av nätet som behöver göras. Extra förmånligt är att vara mikroproducent, då behöver du inte betala för elnätsföretagets administration för att hantera den el som matas in på elnätet. En mikroproducent har också rätt till ett skatteavdrag på 60 öre per kWh (december 2019) för den el som säljs ut på nätet - upp till 30 000 kWh, vilket är lönsamt för till exempel mindre solcellsanläggningar som placerats på den egna fastigheten. 
   
 • För solcellsanläggningar på byggnader är bygglov i de flesta fall inte nödvändigt. Acceptansen för solceller är dessutom hög och grannar tar ofta efter varandra genom att skaffa egna solceller.
   
 • Priserna på elcertifikat och därmed ersättningen för den förnybara elen är marknadsbaserade och varierar beroende på tillgång och efterfrågan. Att göra en kalkyl där framtida elpriser ingår är därför förenat med antaganden och risker.

 

Huvudsakliga lärdomar

Ett par slutliga lärdomar som vi på Energikontor Sydost har dragit gällande gemensamma energiprojekt/energigemenskaper:

 • En stegvis utveckling av energiprojekt kan hjälpa till att bygga förtroende för en teknik och övertyga investerare
 • Ekonomiska överväganden är inte den enda aspekten i investerares beslutskriterier
 • Människor kommer att investera i förnybar energi så länge det är lätt för dem

 

Läs mer

För mer utförlig version av ovan information och tips - läs Handboken Community Energi - Hur man utvecklar förnybar energi tillsammans.

 

Ta del av goda exempel på energigemenskaper i Co2mmunitys databas
 

Ta del av ett strategiskt kartläggningsverktyg för att identifiera fokusgrupper, framtaget  inom satsningen Co2mmunity. 

Läs mer om solceller på solelportalen på Energimyndighetens hemsida.

 

Råden och tipsen vi gått igenom här är baserade på det praktiska arbetet som genomförts i satsningen Co2mmunity

Kontaktpersoner


Pierre Ståhl

Pierre Ståhl

Projektledare

Tel. 070-688 75 20 ,

pierre.stahl@energikontorsyd.se


 • Co2mmunity

Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat