Kunskapsbank

Leverantörsdialoger för fossilfria transporter i Västervik

Publicerad: 2023-01-30


Hållbarhetsstrateg med på leverantörsdialoger för att stötta upphandlare och beställare i arbetet med att leva upp till kommunens höga hållbarhetsmål.

Leverantörsdialoger för fossilfria transporter i Västervik

Karin Enwall, upphandlare på Västerviks kommun, är van vid att bjuda in till leverantörsdialoger, men har nu för första gången haft en dialog med leverantörer för korttidshyra av bilar och minibussar. Det är också första gången som Karin ansvarar för denna upphandling och det är just vid nya områden där leverantörsdialoger är extra viktiga för att öka förståelsen och kunskapen om marknaden och dess förutsättningar. 

 

Upphandling för en fossilfri framtid

Karin är tydlig med att leverantörsdialogen ska vara framåtsyftande. Det ska inte bli ett tillfälle där befintliga avtal diskuteras. Därför inledde Karin hela mötet med att säga ”Jag har inte läst det gamla avtalet” och förklarade sen tydligt syftet med mötet. Ett annat tips som Karin skickar med är att alltid ha uppstartsmöten för nya avtal.

- Skriv in det i avtalen direkt så blir det av säger Karin.

Västerviks energi- och klimatstrategi beskriver tydligt verktyg för hållbar upphandling.

"Kommunkoncernen ska i sina upphandlingar och inköp ställa relevanta krav på fossilfria transporter, livscykelanalyser (LCA), avfallsminimering och/eller återtagande av uttjänta produkter etcetera" 

 

 

Hållbarhets- och upphandlingsarbete

I Västervik har kopplingen mellan upphandlingsprocessen och det strategiska hållbarhetsarbetet stärkts genom deltagandet i förstudien Växthus för klimatledande upphandling lett av Energikontor Syd och Energikontoret Region Örebro län. De anlitade en erfaren konsult som stöd i processen med marknadsdialoger i Västervik och Örebro.

 

- Att få vara med på en leverantörsdialog och berätta om kommunens energi- och klimatstrategi var något nytt. Det har varit en lärorik process för mig som hållbarhetsstrateg, säger Gun Lindberg på Västerviks kommun.

 

Det är viktigt att förstå upphandlingsprocessen och de olika roller som finns inom en organisation. Upphandlaren har ansvaret för formalia, beställaren har ansvaret för att ställa krav och för att göra det på ett bra sätt behövs flera personer konsulteras i processen. Det är viktigt att var och en av dessa personer förstår sin unika kompetens och betydelsen av deras engagemang i upphandlingsprocessen. Kommunens energi- och klimatstrategi ligger till grund för Västerviks tydliga arbete med fossilfria upphandlingar.

 


 

 

Mer från förstudien Växthus för klimatledande upphandling

Kontaktpersoner


Anna Månsson

Anna Månsson

Projektledare

Tel. 073-508 85 29 ,

anna.mansson@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat